Další příběh z Respondea přináší vyprávění sedmdesátileté Magdy, který popisuje, že i dobrý skutek, může přinést potíže. „Známá, s níž jsem se náhodně seznámila, se mi svěřila, že má velké finanční potíže díky svému manželovi, který si bez jejího vědomí vzal několik půjček. Její příběh na mě natolik zapůsobil, že jsem se rozhodla jí pomoci.

 

Dob­ré kama­rád­ky?

Paní Mag­da žila dlou­hou dobu sama. S man­že­lem se roz­ved­li a s dět­mi se vída­la jen občas, pro­to­že se svý­mi rodi­na­mi byd­le­ly dale­ko. Paní Mag­da se někdy cíti­la osa­mě­le, a pro­to uví­ta­la jaký­ko­li kon­takt. Ráda cho­di­la do diva­dla a na výsta­vy, kde potka­la paní Mar­tu, s níž si veli­ce rozu­mě­la.

Po něja­ké době se Mar­ta svě­ři­la, že má vel­ké finanč­ní potí­že, pro­to­že se její man­žel zadlu­žil bez její­ho vědo­mí u růz­ných ban­kov­ních i neban­kov­ních spo­leč­nos­tí, a nyní hro­zí, že jim exe­ku­to­ři pro­da­jí byt. Paní Mag­dě bylo pří­tel­ky­ně veli­ce líto, a pro­to­že měla našet­ře­ny finanč­ní pro­střed­ky, nabíd­la se, že jí v tak­to tíži­vé situ­a­ci pomů­že. Mar­ta nabí­ze­nou pomoc uví­ta­la a při­slí­bi­la, že zapůj­če­nou část­ku bude splá­cet.

Vza­la pení­ze a zmi­ze­la

Poté, co paní Mar­ta pře­vza­la při­slí­be­nou část­ku, se ale pře­sta­la s paní Mag­dou stý­kat. Na tele­fo­ná­ty nere­a­go­va­la, na adre­se, kte­rou uved­la jako své byd­liš­tě, nikdo paní Mar­tu neznal.

Paní Mag­da se dosta­vi­la do Cen­t­ra pro pomoc obě­tem trest­ných činů v situ­a­ci, kdy hro­zi­lo, že děti se dozví o tom, že zapůj­či­la své úspo­ry téměř nezná­mé­mu člo­vě­ku. Paní Mag­da se za svou situ­a­ci vel­mi sty­dě­la a nevě­dě­la, jak postu­po­vat. Pra­cov­ni­ce Cen­t­ra pro pomoc obě­tem trest­ných činů paní Mag­dě vysvět­li­la, jak může ve své situ­a­ci postu­po­vat a nabíd­la jí pomoc. Mag­dě pomoh­lo to, že jí pra­cov­ni­ce neod­su­zu­je, naslou­chá, a dává nadě­ji, že její situ­a­ci lze řešit.

Pomoc od odbor­ní­ků

Paní Mag­dě bylo poskyt­nu­to práv­ní pora­den­ství v sou­vis­los­ti s její situ­a­cí. Paní Mag­da byla pod­po­ře­na v tom, aby věc ozná­mi­la na PČR. Pra­cov­ni­ce Cen­t­ra pro pomoc obě­tem dále vysvět­li­la, jak lze podat trest­ní ozná­me­ní, jaká jsou její prá­va v rám­ci trest­ní­ho říze­ní i jak může náro­ko­vat náhra­du ško­dy, kte­rá jí vznik­la. Paní Mag­da se, na zákla­dě zís­ka­ných infor­ma­cí, roz­hod­la věc ozná­mit na PČR, kte­rá věc šet­ří jako pod­vod. Obě­tí trest­né­ho činu se může stát kaž­dý z nás. V sou­vis­los­ti s ním se pak může obje­vit řada otá­zek, na něž Vám mohou pomo­ci odpo­vě­dět pra­cov­ní­ci Cen­t­ra pro pomoc obě­tem, kte­ré posky­tu­je své služ­by zce­la zdar­ma a s respek­tem k indi­vi­du­ál­ním potře­bám svých kli­en­tů.