Jiři­na se dosta­la do mili­o­no­vých dlu­hů, jeli­kož nepla­ti­la dlou­ho­do­bě nájem. Sama však neby­la nasta­lou situ­a­ci schop­na řešit. Na občan­skou porad­nu se tak s žádos­tí o pomoc obrá­til její otec Ota, kte­rý nejdří­ve nevě­řil, že je vůbec šan­ce situ­a­ci vyře­šit.

„Dce­ra dlu­ží něko­lik let za nájem měst­ské­ho bytu. Ta část­ka se s úro­ky a odmě­na­mi pro exe­ku­to­ra vyšpl­ha­la zhru­ba na 2 mili­o­ny korun. V sou­čas­né době je dce­ra vede­na na úřa­dě prá­ce, ale bez náro­ku na hmot­né zabez­pe­če­ní. Její man­žel pobí­rá inva­lid­ní důchod ve výši 7 400 Kč. Vůbec nevím, co mám dělat,“ řekl soci­ál­ní pra­cov­ni­ci zou­fa­lý otec paní Jiři­ny Ota. Soci­ál­ní pra­cov­ni­ce se od Oty také dozvě­dě­la, že se jeho dce­ra v prv­ním man­žel­ství sta­la obě­tí domá­cí­ho nási­lí. A v té době také vznik­ly dlu­hy na nájem­ném. A jeli­kož dce­ra v době své­ho prv­ní­ho man­žel­ství s otcem neko­mu­ni­ko­va­la, nevě­děl, jaké má pro­blémy.

Psy­chic­ké pro­blémy

Ale o nepla­ce­ní nájem­né­ho nevě­dě­la nejdřív ani Jiři­na. Domní­va­la se, že nájem­né hra­dí její prv­ní muž. Když při­šly prv­ní upo­mín­ky, nere­a­go­va­la na ně, nesna­ži­la se celou věc řešit. Nyní byl její otec z obrov­ských dlu­hů své dce­ry zdr­cen. O to víc, když dce­ra dosta­la výzvu od exe­ku­to­ra, aby celou dluž­nou část­ku uhra­di­la do jed­no­ho měsí­ce. To bylo ale nemož­né. Pro Otu byla situ­a­ce o to tež­ší, když věděl, že dce­ra není schop­na nic řešit. Od doby týrá­ní prv­ním man­že­lem měla psy­chic­ké pro­blémy, trpě­la depre­se­mi.

 Je nut­né jed­nat

Soci­ál­ní pra­cov­ni­ce dopo­ru­či­la Oto­vi podat návrh na zasta­ve­ní exe­ku­ce pro nema­jet­nost. Dále mu dopo­ru­či­la, aby si spo­leč­ně s dce­rou sjed­na­li schůzku s pra­cov­ní­kem, kte­rý má na magis­trá­tě na sta­ros­ti byto­vou pro­ble­ma­ti­ku. Oto­vi se zača­lo poma­lu ule­vo­vat. Vše vypa­da­lo, že je na dob­ré ces­tě. S pra­cov­ní­kem magis­trá­tu se sešel a sepsal s ním žádost o poza­sta­ve­ní exe­ku­ce pro nema­jet­nost. Ten mu také dopo­ru­čil, aby dce­ra uhra­di­la dluž­nou část­ku za nájem­né a pak požá­da­la o pro­mi­nu­tí úro­ků z pro­dle­ní a smluv­ních pokut. „Po zapla­ce­ní dluž­né část­ky bude svo­lá­na pří­sluš­ná komi­se, kte­rá vyhod­no­tí, za jaké situ­a­ce dluh vzni­kl. Pokud vaše dce­ra dolo­ží důka­zy, že se sta­la obě­tí domá­cí­ho fyzic­ké­ho i psy­chic­ké­ho nási­lí, budou jí odpuš­tě­ny úro­ky z pro­dle­ní v plné výši,“ vysvět­lil pra­cov­ník úřa­du a Ota uvě­řil, že pro­blémy její dce­ry mají své řeše­ní. Pokud by měs­to žádosti vyho­vě­lo, pod­stat­ně se poní­ží část­ka vymá­há­na exe­ku­to­rem a sní­ží se i odmě­na exe­ku­to­ra

Na začát­ku si Ota mys­lel, že je situ­a­ce jeho dce­ry neře­ši­tel­ná, teď je pře­kva­pen a potě­šen vysvět­le­ním něko­li­ka nabíd­nu­tých řeše­ní, jak je mož­né dlu­ho­vou pro­ble­ma­ti­ku vyře­šit.