Zákaz­ní­ci Tes­ca v Poděbra­dech a Peč­kách hla­so­va­li pro sou­těž­ní pro­jekt na pod­po­ru ohro­že­ných rodin a díky nim Respon­deo zís­ka­lo od spo­leč­nos­ti Tesco 45 tisíc korun, kte­ré vyu­ži­je na zaří­ze­ní skla­do­va­cích pro­stor pro mate­ri­ál­ní pomoc rodi­nám, poří­ze­ní škol­ních pomů­cek pro děti a nákup table­tů pro terén­ní soci­ál­ní pra­cov­ni­ce.

Hlav­ním smys­lem slu­žeb zamě­ře­ných na rodi­ny s dět­mi je, aby se ohro­že­né rodi­ny doká­za­ly posta­vit na vlast­ní nohy, aby děti zůstá­va­ly ve svých rodi­nách a pro­spí­va­ly, nicmé­ně v obdo­bí zdra­žo­vá­ní začí­ná být význam­ná také mate­ri­ál­ní pomoc. „Díky 45 tisí­cům, kte­ré jsme zís­ka­li a za kte­ré děku­je­me, bychom rádi dopl­ni­li naše mate­ri­ál­ní záze­mí. Chce­me lépe a funkč­ně vyba­vit skla­do­va­cí pro­sto­ry pro mate­ri­ál­ní pomoc, dopl­nit naše skla­dy o škol­ní potře­by pro děti, ale také tech­no­lo­gic­ky vyba­vit naše terén­ní soci­ál­ní pra­cov­ní­ky, aby moh­li rych­le­ji a pruž­ně­ji řešit někte­ré pro­blémy pří­mo v rodi­nách,“ vysvět­lu­je Ire­na Keš­ne­ro­vá, vedou­cí pro­gra­mů na pod­po­ru rodin.