V rám­ci pro­jek­tu Zdra­vá rodi­na II posky­tu­je Respon­deo kom­plex­ní pod­po­ru soci­ál­ně zne­vý­hod­ně­ným rodi­nám s dět­mi na Mla­do­bo­leslav­sku a pomá­há jim dob­ře fun­go­vat, aby moh­ly žít spo­leč­ně doma a začle­nit se plně do spo­leč­nos­ti. 

Soci­ál­ní pra­cov­ni­ce Respon­dea napří­klad pod­po­ru­jí rodi­če ve zvlá­dá­ní rodi­čov­ské role, půso­bí jako pro­střed­ník mezi rodi­nou a insti­tu­ce­mi (ško­la, škol­ka, úřa­dy), jed­na­jí ve pro­spěch rodin nebo rodi­čům napo­má­ha­jí se sesta­vo­vá­ním a hlí­dá­ním rodin­né­ho roz­počtu.

Při­ná­ší­me vám jeden čer­s­tvý pří­běh s dob­rým kon­cem

V jed­né rodi­ně se soci­ál­ní pra­cov­ni­ce Respon­dea setka­la se situ­a­cí, kdy rodi­če nepo­sí­la­li svo­je tři dce­ry do ško­ly a škol­ky. Po bliž­ším sezná­me­ní se situ­a­cí zjis­ti­la soci­ál­ní pra­cov­ni­ce důvod absen­ce dětí — hol­čič­ky nemě­ly boty. 

Respon­deo má to štěs­tí, že se mu pro svou čin­nost daří zís­ká­vat nad­še­né pří­z­niv­ce a dár­ce, díky kte­rým se mohou pří­běhy rodin měnit k lep­ší­mu. I v tom­to pří­pa­dě se soci­ál­ní pra­cov­ni­ci poda­ři­lo najít řeše­ní — dár­ky­ně, paní Mar­ce­la Zámeč­ní­ko­vá, sama mat­ka třech dětí, zakou­pi­la pro hol­čič­ky šest párů nových bot a záro­veň jim daro­va­la jed­ny pou­ži­té. Všech­ny tři sestřič­ky měly radost, že opět mohou dochá­zet do škol­ských insti­tu­cí a potká­vat se se svý­mi vrs­tev­ní­ky. 

Holčičky s botičkami

Pro­jekt Zdra­vá rodi­na II na Mla­do­bo­leslav­sku byl pod­po­řen Evrop­ským soci­ál­ním fon­dem z pro­střed­ků Ope­rač­ní­ho pro­gra­mu Zaměst­na­nost a Minis­ter­stvem prá­ce a soci­ál­ních věcí ČR, reg.č.projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_049/0014614

EU - ESF - OPZ    MPSV