Společnost DP Com Tel, s. r. o. působí v okrese Nymburk již 22 let. V současné době je středně velký holding firem nabízejících ICT služby, internet a IT specialisty. Nově se tato regionálně úspěšná firma chystá expandovat do Prahy a dalších částí České republiky. S spolumajitelem firmy Danielem Novákem jsme si povídali o tom, jak se dá oddělit byznys od filantropie a proč jsou podle něj neziskové organizace vnímány negativně.

Dlou­há léta dělá­te byz­nys. Jak jste se ale dostal k filan­tro­pii?

Osob­ně jsem se k filan­tro­pii dostal z pozi­ce vice­pre­zi­den­ta čes­ké­ho flor­ba­lu, kde tak­to půso­bím už šest­náct let. Prá­vě tady jsem se začal učit, jak pod­po­ro­vat správ­nou věc, jak napří­klad řešit potře­by hen­di­ke­po­va­ných spor­tov­ců. Za dobu mého půso­be­ní ve flor­ba­lo­vém spol­ku se poda­ři­lo vybu­do­vat mno­hé. Dnes má ten­to sport přes 70 000 čle­nů, v roce 2018 se dokon­ce kona­lo mis­trov­ství svě­ta ve flor­ba­lu v Čes­ké repub­li­ce a s vel­kým divác­kým úspě­chem. Rád bych také dodal, že filan­tro­pii ve mně vypěs­to­va­la spol­ko­vost niko­liv byz­nys, jeli­kož čes­ký flor­bal nemá za cíl tvo­řit zisk, ale pečo­vat o ten sport jako tako­vý.

Jak je pod­le vás mož­né dělat byz­nys na jed­né stra­ně a filan­tro­pii na stra­ně dru­hé?

Pod­le mě to jde vcel­ku těž­ko, pro­to­že v byz­ny­su pla­tí úpl­ná jiná pra­vi­dla. Je to mimo jiné o ost­rých loktech. Výkon­ný byz­ny­s­men má plnou hla­vu čísel a výsled­ků, cílů. Tak­že pod­le mě, pokud chce člo­věk z byz­ny­su koho­ko­liv pod­po­ro­vat, musí nejdřív zís­kat od toho své­ho byz­ny­su jis­tý odstup. Pak už to jde. A najed­nou vidí­te, že se vám ta pod­po­ra vra­cí. Napří­klad v tom, že může­te lidi kolem sebe pozi­tiv­ně ovliv­nit, kul­ti­vo­vat je. Když dám pří­klad – jde­me s dce­rou sbí­rat odpad­ky tře­ba kolem tra­ti. A vím, že dce­ra to řek­ne svým kama­rád­kám a ty to a řek­nou dál a tak to jde postup­ně dál a při­dá se k nám víc a víc lidí. Fila­tro­pie ale může mít vliv tře­ba i na niž­ší kri­mi­na­li­tu.

A co pod­po­ra Respon­deu?

Než se roz­hod­nu pro něja­kou pod­po­ru, musím vědět, že to dává smy­sl. A tak je to i s Respon­de­em. Vím, že orga­ni­za­ce tady půso­bí už spous­tu let, znám někte­ré lidi z této orga­ni­za­ce, sle­du­ji její prá­ci a výsled­ky. Doká­žu si i spo­čí­tat, kolik peněz vyna­lo­ží na zaměst­nan­ce a tak dále. A při­tom se domní­vám, že je to na dobou věc. Pro­to všech­no říkám ano.

Posled­ní otáz­ka. Co si mys­lí­te o sou­čas­ném „honu na neziskov­ky“?

Byz­ny­s­men­ský­ma oči­ma. Pod­le mě je důle­ži­té, aby se v tako­vé orga­ni­za­ci sešli ide­ál­ně tři lidé, kte­ré mají kaž­dý jinou spe­ci­a­li­za­ci. Ide­ál­ně eko­nom, pak někdo, kdo má vyso­kou potřeb­nou odbor­nost a zod­po­věd­nost za pro­jek­ty a tře­tí by měl být zase zod­po­věd­ný za vzdě­lá­vá­ní zaměst­nan­ců. Pokud se tak­to sejdou a doká­žou se navzá­jem ovliv­ňo­vat, tak mys­lím, že ta orga­ni­za­ce může být efek­tiv­ní.  Ale pokud toto postrá­dá, tak se může stát neu­ži­teč­nou. Ovšem vždy je to o lidech. Pro­to si mys­lím, že holá věta typu neziskov­ky jsou neu­ži­teč­né roz­hod­ně nepla­tí.

Daniel Novák

Věk: 44

Vzdě­lá­ní: SŠ matu­ri­ta

Pra­cov­ní zku­še­nos­ti: jed­na­tel spo­leč­nos­tí, tech­nic­ký a obchod­ní ředi­tel ICT spo­leč­nos­tí, vice­pre­zi­dent Čes­ké­ho flor­ba­lu

Rodi­na: man­žel­ka, 3 děti, od naro­ze­ní byd­liš­tě Nym­burk, sil­ný vztah k regi­o­nu a měs­tu

Koníč­ky: flor­bal, turis­ti­ka, zim­ní spor­ty, spor­tov­ní poli­ti­ka

Život­ní mot­to: „slí­bit a spl­nit“