Respon­deo se v sobo­tu 13. dub­na opět při­po­ji­lo k celo­ná­rod­ní potra­vi­no­vé sbír­ce, do kte­ré mohou na mno­ha mís­tech po celém Čes­ku dár­ci při­spět trvan­li­vý­mi potra­vi­na­mi a hygi­e­nic­ký­mi potře­ba­mi. Vše pak postup­ně dostá­va­jí rodi­ny a lidé, kte­ří se ocit­li v mate­ri­ál­ní nou­zi. Pro kli­en­ty Respon­dea se již tra­dič­ně vybí­ra­lo v nym­bur­ském Kau­flan­du a nově také v Lidlu v Kos­mo­no­sech. Dohro­ma­dy štěd­ří dár­ci věno­va­li 1 096 kilo­gra­mů potra­vin a dro­ge­rie.

Desít­ka dob­ro­vol­ní­ků z nym­bur­ské zdráv­ky a gym­ná­zia se vystří­da­la v Kau­flan­du Nym­burk a poved­lo se jim nasbí­rat krás­ných 723 kilo­gra­mů, dal­ších 373 kilo­gra­mů vybra­lo cel­kem sedm dob­ro­vol­ní­ků nejen z boleslav­ské zdráv­ky v Lidlu Kos­mo­no­sy. „Akce se nám moc líbi­la. Potě­ši­li nás lidé, kte­ří daro­va­li aspoň malič­kost,  i když sami tolik peněz nema­jí. Člo­věk nikdy neví, do jaké situ­a­ce se dosta­ne a co se může kdy­ko­liv stát. Urči­tě se příš­tě do podob­né akce zapo­jím,“ říká Tere­za Havlíč­ko­vá, stu­dent­ka Střed­ní zdra­vot­nic­ké ško­ly Mla­dá Boleslav. Pozi­tiv­ní dojmy si při­nes­la také dlou­ho­le­tá dob­ro­vol­ni­ce Respon­dea Tere­za Orn­sto­vá, býva­lá stu­dent­ka Střed­ní zdra­vot­nic­ké ško­ly v Nym­bur­ce: „Dár­ců bylo hod­ně, všich­ni pří­vě­ti­ví, sama jsem se cíti­la dob­ře. Pros­tě dal­ší pove­de­ná sbír­ka!“ Což potvr­zu­je také Radek Čihák, stu­dent Gym­ná­zia Bohu­mi­la Hra­ba­la: „Jako kaž­dý rok nás mile potě­ši­lo, kolik jsou lidé schop­ni daro­vat. Někte­ří dokon­ce vozí celé vozí­ky, kte­ré nám nechá­va­jí na zaba­le­ní do kra­bic a ode­slá­ní do potra­vi­no­vé ban­ky.“

Hlad­ký chod akce zajis­ti­ly soci­ál­ní pra­cov­ni­ce Respon­dea s pod­po­rou svých rodin­ných pří­sluš­ní­ků. Potra­vi­ny a hygi­e­nic­ké pomůc­ky odvá­že­li ze super­mar­ke­tů do skla­du Respon­dea, odkud je postup­ně soci­ál­ní pra­cov­ni­ce a pra­cov­ní­ci dis­tri­bu­u­jí do rodin v tíži­vé život­ní situ­a­ci, se kte­rý­mi v rám­ci regis­tro­va­né soci­ál­ní služ­by a dal­ších pro­jek­tů na pod­po­ru rodin Respon­deo pra­cu­je. „Pokud se napří­klad něja­ká mamin­ka s dět­mi ocit­ne v hra­nič­ní situ­a­ci a my jí může­me dodat základ­ní potra­vi­ny, má pak mno­hem víc času a pro­sto­ru k tomu, aby se zno­vu posta­vi­la na vlast­ní nohy,“ vysvět­lu­je Ire­na Keš­ne­ro­vá, vedou­cí Pod­po­ry rodin v Respon­deu, a dodá­vá, že prá­vě kvů­li tako­vým situ­a­cím je vel­mi ráda, když má orga­ni­za­ce ve skla­du základ­ní trvan­li­vé potra­vi­ny a nezbyt­né hygi­e­nic­ké pomůc­ky.