Vlastimil Plch, ředitel hotelu umístěného ve středočeské vesničce Mcely se na pomoc druhým dívá jako na něco, co by mělo být obsaženo v životě všech, kteří pomáhat mohou…

Uby­to­vá­ní na zám­ku, SPA, vybra­né jíd­lo… To si nemů­že dovo­lit kaž­dý. Nebo to může být i jinak?

Naše ceny odpo­ví­da­jí našim služ­bám a kla­si­fi­ka­ci hote­lu, kte­rý se v době své­ho zalo­že­ní stal prů­kop­ní­kem v Čechách. Byli jsme prv­ním tako­vým hote­lem na ves­ni­ci a o něco poz­dě­ji i prv­ním zele­ným pětihvěz­dič­ko­vým hote­lem v Čechách a dru­hým v Evro­pě. Maji­te­lé jsou vizi­o­ná­ři. Hod­ně ces­tu­jí, jsou vzdě­la­ní, mají boha­té zku­še­nos­ti. Stá­le se sna­ží­me udr­žo­vat a zvy­šo­vat lať­ku, vní­mat tren­dy a mění­cí se potře­by hos­tů. Pro nás je ale ze vše­ho nej­dů­le­ži­těj­ší zajis­tit pří­jem­nou rodin­nou atmo­sfé­ru a vře­lý ser­vis, díky němuž se u nás, věřím, cítí kaž­dý host poho­do­vě. Máme stá­lé hos­ty, kte­ří k nám zaví­ta­jí tře­ba jed­nou roč­ně a pros­tě si dopře­jí krás­ný záži­tek. O to více si tako­vých hos­tů váží­me. Není pro­blém k nám ale zaví­tat tře­ba jen na kávu s dezer­tem spo­je­nou s pro­cház­kou v par­ku. Obzvlášť teď v blíz­kém adven­tu je to nád­her­né. Zámek i park celý sví­tí a je boha­tě nazdo­ben. Urči­tě ale dopo­ru­ču­ji rezer­va­ci pře­dem, abychom něko­ho nezkla­ma­li plnou restau­ra­cí. Zde se baví­me o účtu ve sto­ko­runách.

Jak vní­má­te filan­tro­pii?

Filan­tro­pii vní­má­me jako pod­stat­nou sou­část naše­ho zámec­ké­ho fun­go­vá­ní. Od počát­ku se sna­ží­me pomá­hat a to zejmé­na v našem nej­bliž­ším oko­lí. Jsou pro nás důle­ži­té vzta­hy s míst­ní­mi oby­va­te­li a komu­ni­tou. Jsme její sou­čás­tí a tak musí­me žít v sym­bi­óze. Vní­mám tuto nut­nost i v sou­kro­mí. Již řadu let s man­žel­kou pod­po­ru­je­me indic­ké­ho chlap­ce, kte­rý díky finanč­ní pod­po­ře může stu­do­vat a má nadě­ji na lep­ší život. Pra­vi­del­ně při­spí­vá­me na cha­ri­ta­tiv­ní čes­ké pro­jek­ty a cítím, že mým poslá­ním je i pomá­hat v neda­le­kém evan­ge­lic­kém kos­te­le v Boší­ně, kde jsem vyros­tl, sezná­mil se s man­žel­kou a pokřtil obě děti. Stvo­ři­li jsme pro­jekt Bošín­ské ces­ty, kte­rý má za úkol tme­lit míst­ní komu­ni­tu a dělat svět lep­ším. Kro­mě toho se nám daří i kos­tel poma­lu opra­vo­vat. Tako­vé čin­nos­ti mi dáva­jí smy­sl živo­ta a činí mi radost. Srdeč­ně zvu tou­to ces­tou i na advent­ní kino ve fia­lo­vém kos­te­le, bude­me pro­mí­tat pohád­ku Anděl páně v sobo­tu 8. pro­sin­ce od 15 hodin. Děti si budou moci něco hez­ké­ho vyro­bit a věřím, že si to všich­ni uži­je­me. Máme i své nové strán­ky bosinkotel.cz, kde jsou i dal­ší akti­vi­ty. Mys­lím, že filan­tro­pie by se měla více dostat i do ško­lek a škol, měla by se její důle­ži­tost vště­po­vat i malým dětem. Kaž­dý může pomo­ci dle svých mož­nos­tí, ale nemě­li bychom dávat hla­vu do pís­ku před pro­blémy ostat­ních a nau­čit se dělit s těmi méně šťast­ný­mi. Mys­lím, že pak bude­me šťast­něj­ší i my.

Jak pomá­há váš zámek?

Za zámek zmí­ním to nej­dů­le­ži­těj­ší. Kaž­do­roč­ní pomoc putu­je hen­di­ke­po­va­ným dětem a jejich rodi­nám z nym­bur­ské­ho Cen­t­ra pro všech­ny z výtěž­ku záři­jo­vé dět­ské slav­nos­ti Slet prin­ce­zen. Již řadu let se zámek podí­lí na výu­ce ang­lič­ti­ny dětí z dět­ské­ho domo­va v Nym­bur­ce. Jsme nápo­moc­ni míst­ním seni­o­rům či pod­po­ru­je­me obec Mce­ly a její děti. Pomá­há i naše čis­tě pří­rod­ní kos­me­ti­ka MCELY BOUQUET, z její­hož výtěž­ku se vysa­zu­jí nové stro­my v blíz­kém oko­lí. Díky pomo­ci Cha­te­au Mce­ly s výbě­rem pří­spěv­ků pro Nada­ci Aso­ci­a­ce hote­lů a restau­ra­cí se pomoh­lo již něko­li­krát význam­ně v našem kra­ji potřeb­ným. Během roku vydá­vá­me pro růz­né pří­le­ži­tos­ti dár­ko­vé cer­ti­fi­ká­ty na dob­ro­čin­né auk­ce, jejichž výtě­žek jde na růz­no­ro­dé potřeb­né akti­vi­ty.

Plá­nu­je­me setr­vat v popsa­ných akti­vi­tách, kte­ré se nám uká­za­ly jako smys­lu­pl­né. Rov­něž se těší­me na pod­po­ru kon­krét­ních rodin či dětí ve spo­lu­prá­ci s Respon­de­em.

Co jste mož­ná o Cha­te­au Mce­ly nevě­dě­li

 Cha­te­au Mce­ly ote­vře­lo brá­ny svým prv­ním hos­tům v roce 2006 po nároč­né a kom­plet­ní rekon­struk­ci. Zámek fun­gu­jí­cí na zele­ných prin­ci­pech vlast­ní man­že­le Inéz a Jim Cusu­mano, kte­ří ho doslo­va zachrá­ni­li před demo­li­cí. Jed­ná se o býva­lé ven­kov­ské síd­lo aris­to­kra­tic­ké rodi­ny Thurn-Taxi­sů, leží­cí 55 km od cen­t­ra Pra­hy ve smě­ru na Mla­dou Boleslav, kte­ré je obklo­pe­no Sva­to­jiř­ským lesem a pěti­hek­ta­ro­vým ang­lic­kým par­kem. Zámek o 24 poko­jích je ide­ál­ní k odpo­čin­ko­vým a roman­tic­kým poby­tům, osla­vám, svat­bám a firem­ním akcím. Nedíl­nou sou­čás­tí je rela­xa­ce v láz­ních MCELY BOUQUET SPA. Při tera­pi­ích se pou­ží­vá čis­tě pří­rod­ní kos­me­tic­ká řada MCELY BOUQUET v bio kva­li­tě, kte­rá byla vyvi­nu­ta maji­tel­kou Inéz Cusu­mano a míchá se pří­mo v zámec­ké labo­ra­to­ři. RESTAURACE PIANO NOBILE, je mís­tem gur­mán­ských zážit­ků šéf­ku­cha­ře Hon­zy Štěr­by. Oblí­be­nou sou­čás­tí je patio Bella­vis­ta. Děti milu­jí kre­a­tiv­ní pro­jekt prin­cez­ny Nely přes Nely apart­má, autor­skou kni­hu paní Inéz „Prin­cez­na Nely ze Cha­te­au Mce­ly“ až po boha­tý butik s ori­gi­nál­ní­mi dár­ky.  

Za roz­ho­vor děku­je­me Vlas­ti­mi­lo­vi Plcho­vi, Foun­ding Mana­ging Direc­to­ro­vi Cha­te­au Mce­ly

Foto: archiv Cha­te­au Mce­ly