Spus­ti­li jsme chat Lin­ky pro obě­ti a svěd­ky domá­cí­ho nási­lí. Tato služ­ba je posky­to­vá­na v rám­ci soci­ál­ní služ­by inter­venč­ní cen­t­rum.

Pokud je vám cha­to­vá­ní bliž­ší než­li tele­fo­no­vá­ní, může­te být s námi v kon­tak­tu pro­střed­nic­tvím cha­tu.
Pra­cov­ník Lin­ky je k dis­po­zi­ci kaž­dé úte­rý od 13 do 15 hodin a čtvr­tek od 9 do 11 hodin.

Chat umož­ňu­je on-line kon­takt s pra­cov­ní­kem inter­venč­ní­ho cen­t­ra. Po cha­tu nabí­zí­me obdob­né pora­den­ství stej­né cílo­vé sku­pi­ně jako po tele­fo­nu nebo e‑mailu. Což zna­me­ná, že jsme k dis­po­zi­ci pro koho­ko­li, kdo se cítí být ohro­žen domá­cím nási­lím či je svěd­kem domá­cí nási­lí.

Pro vyu­ži­tí cha­tu se nemu­sí­te nijak regis­tro­vat, sta­čí se během pro­voz­ní doby cha­tu při­hlá­sit.
Pro vstup do cha­tu nemu­sí­te zadá­vat své sku­teč­né jmé­no, sta­čí pře­zdív­ka (nick).
Cha­to­vé okno najde­te na našem webu www.respondeo.cz v pra­vém dol­ním rohu (obje­vu­je se na jaké­ko­li strán­ce naše­ho webu).

Před zahá­je­ním cha­tu bys­te se měli sezná­mit se základ­ní­mi infor­ma­ce­mi a pra­vi­dly:
• chat pro­vo­zu­je­me na naší domé­ně, což zajiš­ťu­je zabez­pe­če­ný pře­nos dat mezi vámi a pra­cov­ní­kem
• cha­to­vat může­me pou­ze s jed­ním kli­en­tem (chat jeden na jed­no­ho)
• a pri­o­ri na cha­tu kli­en­tům vyká­me
• maxi­mál­ní dél­ka jed­né cha­to­vé komu­ni­ka­ce je 30 minut
• jeden kli­ent může cha­to­vat s pra­cov­ní­kem pou­ze 1x den­ně
• cha­to­vou kon­ver­za­ci si může­te ucho­vat či sma­zat, dle své­ho roz­hod­nu­tí
• cha­to­vá komu­ni­ka­ce je archi­vo­vá­na, její obsah je dostup­ný pou­ze opráv­ně­ným zaměst­nan­cům inter­venč­ní­ho cen­t­ra Respon­deo
• maxi­mál­ní počet zna­ků pro jeden cha­to­vý vstup je 1800 včet­ně mezer (1 nor­mostra­na tex­tu)

Pra­vi­dla fron­ty:
• kli­en­ti při­hlá­še­ní před vámi, mají před­nost
• pokud nebu­de náš pra­cov­ník ihned rea­go­vat, je to z důvo­du obsa­ze­nos­ti cha­tu kli­en­tem, kte­rý se při­hlá­sil před vámi
• není nut­né se zno­vu při­hla­šo­vat, zůstá­vá­te nadá­le v pořa­dí
• náš pra­cov­ník se vám bude věno­vat, jakmi­le dojde řada na vaše mís­to ve fron­tě

Pra­vi­dla pro odmít­nu­tí kli­en­ta či ukon­če­ní cha­tu pra­cov­ní­kem:
• kli­ent chce cha­to­vat o téma­tu, kte­ré nemá žád­nou sou­vis­lost s jeho aktu­ál­ní situ­a­cí, v tom pří­pa­dě je odká­zán na jinou služ­bu
• kli­ent je vul­gár­ní, ver­bál­ně agre­siv­ní, pou­ží­vá výhrůž­ky
• komu­ni­ka­ce kli­en­ta na cha­tu je obsa­ho­vě nesro­zu­mi­tel­ná či není v češ­ti­ně
• kli­ent mlčí (nepí­še) nejmé­ně 5 minut
• uply­nu­tí maxi­mál­ní doby cha­tu (30 minut) nebo vyčer­pá­ní frek­ven­ce cha­tu (1x den­ně)
• kli­ent poru­šil indi­vi­du­ál­ní doho­du o ome­ze­ní kon­tak­tu s pra­co­viš­těm (frek­ven­ce či dél­ka cha­tu)
• vstup na chat je pro nové zájem­ce uza­vřen 20 minut před ukon­če­ním pro­voz­ní doby

Závě­reč­ná dopo­ru­če­ní:
• v pra­cov­ní dny od 8 do 16 hodin může­te vyu­žít ZDARMA tele­fo­nic­kou pomoc na čís­lech 775 561 881, 775 561 844, 776 561 895 – Inter­venč­ní cen­t­rum Respon­deo
• chce­te-li nám coko­li ohled­ně cha­tu sdě­lit, napiš­te nám na mail: obeti@respondeo.cz