Jak se rozumně (ne)zadlužit  díl 2.

Jak se rozumně (ne)zadlužit díl 2.

Je úvěr zajiš­těn něja­kým majet­kem? Úvě­ry na vět­ší část­ky býva­jí zajiš­tě­ny majet­kem, obvykle se jed­ná o nemo­vi­tost (hlav­ně v pří­pa­dě hypo­ték) nebo o hod­not­něj­ší maje­tek (např. auto). V pří­pa­dě nesplá­ce­ní vždy hro­zí, že...
Naše poradna: Jak se rozumně ne/zadlužit…

Naše poradna: Jak se rozumně ne/zadlužit…

Jed­ním z témat, se kte­rým při­chá­ze­jí kli­en­ti do občan­ské porad­ny, je zadlu­že­ní – od pro­blé­mů se splá­ce­ním přes vymá­há­ní, soud­ní říze­ní až k exe­ku­ci. Čas­to by však šlo této situ­a­ci pře­de­jít už v začát­ku, tře­ba důklad­ným...
Naše poradna: Náklady neprovdané matky

Naše poradna: Náklady neprovdané matky

Naro­ze­ní dítě­te je jed­ním z nej­krás­něj­ších obdo­bí v živo­tě ženy. Někdy se však bohu­žel sta­ne, že mamin­ka je na to štěs­tí i sta­rost sama. Na co všech­no mají nárok mamin­ky, kte­ré nejsou pro­vda­né a zůsta­nou na péči o dítě...
Méně administrativy, více dobrých konců

Méně administrativy, více dobrých konců

Tak by se dala asi nej­lé­pe vystih­nout přá­ní všech zúčast­ně­ných v rám­ci pra­cov­ní­ho setká­ní se zástup­ci OSPO­Du a škol­ských insti­tu­cí regi­o­nu Nym­burk, kte­ré uspo­řá­da­lo Respon­deo, z. s. na kon­ci dub­na 2019. Hlav­ním téma­tem byla...
Naše poradna: Výživné na děti

Naše poradna: Výživné na děti

Roze­šla jsem se s pří­te­lem, máme spo­lu nezle­ti­lé děti, jak upra­vit výživ­né? Výživ­né (spo­leč­ně s péčí o dítě, pří­pad­ně také úpra­vou sty­ku) lze upra­vit buď písem­nou doho­dou rodi­čů nebo návrhem k sou­du v pří­pa­dě, že se...
Poradce v oblasti práva – doprovázení, zastupování

Poradce v oblasti práva – doprovázení, zastupování

Od říj­na 2018 jsme roz­ší­ři­li služ­by našim kli­en­tům (obě­tem domá­cí­ho nási­lí), kte­ré dosud spo­čí­va­li kro­mě jiné­ho v posky­to­vá­ní práv­ní­ho pora­den­ství navíc i o bez­plat­nou mož­nost dopro­vo­du či práv­ní­ho zastou­pe­ní (na zákla­dě...
Spolupráce s ostatními je pro naši práci důležitá

Spolupráce s ostatními je pro naši práci důležitá

Pra­vi­del­ná setká­ní inter­venč­ní­ho cen­t­ra se zástup­ci záchran­ných sbo­rů, zdra­vot­ní­ky a dal­ší­mi insti­tu­ce­mi v jed­not­li­vých okre­sech, při­spí­va­jí k dob­ré spo­lu­prá­ci při řeše­ní napří­klad domá­cí­ho nási­lí. V roce 2018 se...