Vyhlášené výběrové řízení

Vyhlášené výběrové řízení

Do naše­ho týmu občan­ské­ho pora­den­ství hle­dá­me SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA/SOCIÁLNÍ PRACOVNICI na pří­mou pora­den­skou prá­ci s kli­en­ty. Více infor­ma­cí se dozví­te na strán­ce VOLNÁ MÍSTA.
Paní Janě ubližoval vlastní syn. Bohužel není jediná

Paní Janě ubližoval vlastní syn. Bohužel není jediná

Svě­to­vý den pro­ti nási­lí na seni­o­rech, kte­rý při­pa­dá na 15. čer­ven, upo­zor­ňu­je na závaž­ný pro­blém posti­hu­jí­cí nej­zra­ni­tel­něj­ší čle­ny spo­leč­nos­ti. Pří­běh paní Jany z Milo­vic, jež čeli­la opa­ko­va­né­mu nási­lí ze stra­ny vlast­ní­ho...
Jak se vyhnout nepoctivým řemeslníkům

Jak se vyhnout nepoctivým řemeslníkům

  Že by nepo­cti­vý řeme­sl­ník shrá­bl zálo­hu na rekon­struk­ci kou­pel­ny a pak se ztra­til jak pára nad hrn­cem, se nestá­vá čas­to, ale i tako­vé pří­pa­dy řeší občan­ská porad­na Respon­deo. „Jin­dy zase může prá­ci odvést s váž­ný­mi...