K stá­lým a čas­tým téma­tům, kte­rý­mi se zabý­va­jí pra­cov­ni­ce Občan­ské porad­ny Respon­deo tra­dič­ně pat­ří úpra­va péče o děti, sta­no­ve­ní a vymá­há­ní výživ­né­ho a dal­ší dota­zy z oblas­ti rodin­né­ho prá­va. Pod­le vedou­cí Občan­ské porad­ny Respon­deo Hed­vi­ky Stuch­lí­ko­vé řeší porad­ky­ně tuto pro­ble­ma­ti­ku téměř den­ně.

Jaké kon­krét­ně dota­zy kli­en­ti mají? 

Nej­čas­tě­ji se jed­ná o dota­zy týka­jí­cí se úpra­vy péče o děti, ať už v rám­ci roz­vo­du, roz­cho­du nebo i v pří­pa­dě, že už je péče sta­no­ve­ná, ale nefun­gu­je nebo je tře­ba ji změ­nit. Dal­ší okruh dota­zů se vzta­hu­je k výživ­né­mu (sta­no­ve­ní výše, zvý­še­ní, vymá­há­ní výživ­né­ho a podob­ně). Vel­ká část dota­zů se týká roz­vo­du (jak se roz­vést a co všech­no s tím sou­vi­sí).

Jaké jsou vari­an­ty péče o děti u roz­ve­de­né­ho páru? 

Typů péče o děti je něko­lik a nemu­sí jít jen o roz­ve­de­ný pár, ale i nese­zda­né rodi­če po roz­cho­du nebo rodi­če, kte­ří se ješ­tě neroz­ved­li. Nej­čas­tě­ji naše kli­ent­ky či kli­en­ti poža­du­jí výluč­nou péči (o dítě peču­je jeden z rodi­čů), pří­pad­ně stří­da­vou péči, kte­rá je v sou­čas­né době pre­fe­ro­va­ná. Exis­tu­je i spo­leč­ná péče – rodi­če peču­jí o dítě spo­leč­ný­mi sila­mi jako dosud. Kaž­dý z typů péče může mít růz­né vari­an­ty – tře­ba roz­ší­ře­ný styk, stří­dá­ní rodi­čů v jed­nom byd­liš­ti u stří­da­vé péče a podob­ně.

Mají děti mož­nost roz­hod­nout se samy, jak to bude? 

Soud­ce, pří­pad­ně pra­cov­ník OSPOD se ptá dětí na jejich názor a pre­fe­ren­ce, a to od 12 let výše, ale může se dle své­ho uvá­že­ní doptat i mlad­ších dětí. K jejich názo­ru se urči­tě výraz­ně při­hlí­ží, ale v koneč­ném roz­hod­nu­tí sou­du hra­jí roli i dal­ší okol­nos­ti (tře­ba pod­mín­ky rodi­čů pro péči).

Co když se rodi­če neroz­vá­dě­jí, ale jen žijí oddě­le­ně, jak je to s dět­mi? 

Zále­ží na tom, zda jsou schop­ni se na péči o děti domlu­vit. Pokud doho­da váz­ne a nemů­žou se shod­nout napří­klad na tom, jak čas­to se kaž­dý bude s dítě­tem vídat, nebo jak vyso­ké výživ­né pla­tit, je uži­teč­né péči for­mál­ně upra­vit – buď písem­nou doho­dou (v pří­pa­dě rodi­čů-man­že­lů ji schva­lu­je soud, u nese­zda­ných rodi­čů to není tře­ba) nebo návrhem na úpra­vu péče k sou­du.

Když se rodi­če nejsou schop­ni dohod­nout na péči, jaký je pak postup? 

Může se jeden z nich (nebo oba) obrá­tit s návrhem na úpra­vu péče k sou­du, kte­rý pak roz­hod­ne – roz­hod­nu­tí je pak závaz­né pro oba rodi­če. Návrh si rodi­če můžou sepsat sami nebo s naší pomo­cí, pří­pad­ně se obrá­tit na advo­ká­ta. Za toto říze­ní se u sou­du nepla­tí soud­ní popla­tek.

Veš­ke­ré služ­by Občan­ské porad­ny Respon­deo jsou bez­plat­né díky finanč­ní pod­po­ře Stře­do­čes­ké­ho kra­je, Dob­ro­vol­né­ho svaz­ku obcí Pečec­ký regi­on a měst Bran­dýs nad Labem-Sta­rá Boleslav, Čelá­ko­vi­ce, Měs­tec Krá­lo­vé, Nym­burk a Poděbra­dy