Respon­deo se letos při­po­ju­je k celo­re­pub­li­ko­vé­mu hap­pe­nin­gu Bub­no­vač­ka, kte­rý pořá­dá po celém Čes­ku orga­ni­za­ce Loci­ka, aby upo­zor­ni­la na důle­ži­tost ochra­ny dětí před nási­lím. Na náměs­tí Pře­mys­lov­ců v Nym­bur­ce se 20. lis­to­pa­du mezi 10. a 11. hodi­nou roze­z­ní bub­ny a při­po­jit se může kaž­dý, komu není pro­ble­ma­ti­ka nási­lí na dětech lhos­tej­ná.

„Sou­čás­tí orga­ni­za­ce Respon­deo je i inter­venč­ní cen­t­rum, kte­ré pomá­há obě­tem domá­cí­ho nási­lí v šes­ti okre­sech Stře­do­čes­ké­ho kra­je. Pra­cu­je­me s dět­mi od šes­ti let, pro­to se k Bub­no­vač­ce při­po­ju­je­me. Celou hodi­nu strá­ví­me na náměs­tí Pře­mys­lov­ců a kdo­ko­li se k nám může při­po­jit. Všich­ni jsou se svý­mi bubín­ky, bub­ny, hrn­ci či poklič­ka­mi vítá­ni,“ říká Deni­sa Sachom­ská, vedou­cí Inter­venč­ní­ho cen­t­ra Respon­deo. Za posled­ních osm let v Čes­ku v důsled­ku nási­lí v rodi­ně zemře­lo 44 dětí, 799 jich mělo trva­lé zdra­vot­ní násled­ky, přes 15 tisíc potře­bo­va­lo péči psy­cho­lo­ga a 3 229 dětí skon­či­lo z důvo­du nási­lí v rodi­ně v ústav­ní péči.

Zapo­jit se 20. lis­to­pa­du do bub­no­vá­ní mohou i ško­ly či škol­ky – buď pří­mo ve ško­le nebo škol­ce uspo­řá­da­jí vlast­ní „Bub­no­vač­ku“ a nato­čí video nebo se mohou při­po­jit na náměs­tí k Respon­deu. V roce 2021 se zapo­ji­lo do akce v celé ČR 40 škol, loni už bub­no­va­lo neu­vě­ři­tel­ných 181 škol. Letos by to moh­lo být zase o něco více. Zášti­tu nad letoš­ním roč­ní­kem pře­vzal sám pre­zi­dent Petr Pavel.