Vyhlášené výběrové řízení

Vyhlášené výběrové řízení

Do naše­ho týmu občan­ské­ho pora­den­ství hle­dá­me SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA/SOCIÁLNÍ PRACOVNICI na pří­mou pora­den­skou prá­ci s kli­en­ty. Více infor­ma­cí se dozví­te na strán­ce VOLNÁ MÍSTA.
Vyhlášené výběrové řízení

Vyhlášené výběrové řízení

Do naše­ho týmu se síd­lem v Nym­bur­ce hle­dá­me PRÁVNÍKA/PRÁVNIČKU na pod­po­ru soci­ál­ních pra­cov­ní­ků a PSYCHOTERAPEUTKU/TA pro prá­ci s dět­mi a rodi­na­mi. Více infor­ma­cí se dozví­te na...
Upozornění na změnu provozní doby od 21. 12. 2023 do 1. 1. 2024

Aktuální změny provozu

Upo­zor­ňu­je­me na změ­nu pro­vo­zu Občan­ské porad­ny Respon­deo a cha­to­vé­ho pora­den­ství pro obě­ti trest­ných činů: ve stře­du 22. 11. bude z důvo­du ško­le­ní pra­cov­ní­ků cha­to­vé pora­den­ství zru­še­no, v pon­dě­lí 4. 12. bude pobočka...
Přijďte na Šansony pro Respondeo

Přijďte na Šansony pro Respondeo

V letoš­ním roce sla­ví nezisko­vá orga­ni­za­ce Respon­deo 20. výro­čí od své­ho zalo­že­ní. Při této pří­le­ži­tos­ti se 12. říj­na usku­teč­ní v kině v Nym­bur­ce bene­fič­ní kon­cert nej­zná­měj­ší čes­ké šan­so­ni­ér­ky Rad­ky Fiša­ro­vé. Výtě­žek akce...
Pomáháme zastavit hádky a násilí v rodinách

Pomáháme zastavit hádky a násilí v rodinách

V rych­le se mění­cím svě­tě plném stre­su a napě­tí jsou kon­flik­ty v rodi­nách či mezi part­ne­ry čím dál běž­něj­ším jevem. Zasa­hu­jí nejen jed­not­liv­ce, kte­ří nezvlá­da­jí řešit spo­ry v kli­du a bez nási­lí, ale i jejich rodi­ny...
Přečtěte si naši novou výroční zprávu!

Přečtěte si naši novou výroční zprávu!

Ve výroč­ní zprá­vě Respon­dea za rok 2022 se dozví­te napří­klad to, že v loň­ském roce jsme: zís­ka­li Znač­ku spo­leh­li­vos­ti a sta­li se tak 31. nosi­te­lem titu­lu Pro­vě­ře­ná veřej­ně pro­spěš­ná orga­ni­za­ce, ote­vře­li novou poboč­ku...