Chat Intervenčního centra

Chat Intervenčního centra

Spus­ti­li jsme chat Lin­ky pro obě­ti a svěd­ky domá­cí­ho nási­lí. Tato služ­ba je posky­to­vá­na v rám­ci soci­ál­ní služ­by inter­venč­ní cen­t­rum. Pokud je vám cha­to­vá­ní bliž­ší než­li tele­fo­no­vá­ní, může­te být s námi v kon­tak­tu...
Nadační fond Tesco podpořil činnost Respondea

Nadační fond Tesco podpořil činnost Respondea

V rám­ci 8. kola pro­gra­mu Nadač­ní­ho fon­du Tesco “Vy roz­ho­du­je­te, my pomá­há­me” jsme zís­ka­li 3 gran­ty v cel­ko­vé výši 60.000,- Kč. Této pomo­ci si vel­mi váží­me, neboť finanč­ní pro­střed­ky může­me vyu­žít i na úhra­du nákla­dů, kte­ré...
Dva příběhy z „našich rodin“

Dva příběhy z „našich rodin“

V rám­ci pro­gra­mu pomo­ci rodi­nám pra­cu­je­me s kli­en­ty s růz­ný­mi potře­ba­mi a potí­že­mi. Při­pra­vi­li jsme pro vás dva pří­běhy, kte­rý­mi vám chce­me ale­spoň tro­chu naši prá­ci s rodi­na­mi při­blí­žit. Upo­zor­ně­ní: Tyto pří­běhy...