Jak se neocitnout v dluhové pasti

Jak se neocitnout v dluhové pasti

Ze sta­tis­tik vyplý­vá, že 863 tisíc lidí je v exe­ku­ci, 493 tisíc z nich má více než tři exe­ku­ce, 150 tisíc osob vstou­pi­lo od roku 2008 do insol­ven­ce. Jak se zby­teč­ně neza­dlužit a na co si pozor, když si pře­ce jen chce­te vzít půjč­ku? Kde...
Ivo Jahelka: lidem chybí více empatie k druhým

Ivo Jahelka: lidem chybí více empatie k druhým

Zná­mý advo­kát a fol­ko­vý pís­nič­kář kon­cer­to­val pro Respon­deo u pří­le­ži­tos­ti jeho desá­té­ho výro­čí. Po pěti letech se vrá­til a osla­vil s námi pat­náct let půso­be­ní této orga­ni­za­ce ve Stře­do­čes­kém kra­ji....
Pomohli jsme rodině se sedmi dětmi

Pomohli jsme rodině se sedmi dětmi

Před­stav­te si, že máte sedm dětí, byd­lí­te v plís­ní pro­lezlém bytě a ješ­tě za to pla­tí­te nájem. V bytě je zima, pro­to­že maji­tel vypne tope­ní, a to zda­le­ka není konec… Pak se vám sice pove­de se pře­stě­ho­vat do lep­ší­ho bytu, ale...
Střípky z občanské poradny

Střípky z občanské poradny

Do občan­ské porad­ny při­chá­ze­jí lidé s růz­ný­mi sta­rost­mi, se kte­rý­mi si neví rady. Porad­ce jim umí pora­dit, jak postu­po­vat, ale napří­klad pomů­že i se sepsá­ním úřed­ní­ho dopi­su. Výživ­né Jana, kte­rá v tu dobu byla na rodi­čov­ské...
Samoživitelka Věra u nás našla podporu

Samoživitelka Věra u nás našla podporu

Věra je samo­ži­vi­tel­ka se dvě­ma dospí­va­jí­cí­mi syny. Do Respon­dea při­šla na dopo­ru­če­ní soci­ál­ní pra­cov­ni­ce měst­ské­ho úřa­du,  v době, kdy se její mlad­ší syn vra­cel z dět­ské­ho domo­va zpát­ky domů… Ona sama měla prá­ci, oba klu­ci...
Z dokonalého partnera se vyklubal tyran

Z dokonalého partnera se vyklubal tyran

Paní Lin­du do inter­venč­ní­ho cen­t­ra (IC) objed­na­la kama­rád­ka, kte­rá ji dopro­vo­di­la na prv­ní kon­zul­ta­ci. Lin­da po roz­vo­du zůstá­va­la s dítě­tem dlou­ho sama. Před rokem se sezná­mi­la s mužem, kte­rý se jevil jako doko­na­lý part­ner....