Cha­to­vé pora­den­ství pro obě­ti trest­ných činů – to je nová služ­ba Respon­dea. Kdo se stal obě­tí trest­né­ho činu a potře­bu­je pomoc či infor­ma­ci, může zdar­ma a ano­nym­ně vyu­žít onli­ne pora­den­ství.

Oran­žo­vou cha­to­va­cí bub­li­nu zájem­ci najdou na webo­vých strán­kách Respon­deo vpra­vo dole. Vždy ve stře­du od 13 do 16 hodin je onli­ne někte­rá z pra­cov­nic služ­by pro obě­ti trest­ných činů a je mož­né s ní v reál­ném čase komu­ni­ko­vat. Pokud kli­ent polo­ží dotaz mimo uve­de­né hodi­ny a zane­chá na sebe kon­takt, bude mu odpo­vě­zen pro­střed­nic­tvím toho­to kon­tak­tu.

„Chat jsme zpro­vozni­li pře­de­vším pro oso­by, kte­ré nemo­hou nebo nechtě­jí při­jít, nicmé­ně potře­bu­jí řešit svůj pro­blém, chtě­jí zůstat v ano­ny­mi­tě a při­tom potře­bu­jí živý kon­takt s porad­cem,“ říká Hed­vi­ka Stuch­lí­ko­vá, vedou­cí porad­ny pro obě­ti trest­ných činů v Respon­deu.

Nadá­le je samo­zřej­mě mož­né pra­cov­ní­kům napsat e‑mail nebo zavo­lat kaž­dý všed­ní den od 9 do 16 hodin či se objed­nat na osob­ní kon­zul­ta­ci, a to na tele­fon­ním čís­le 731 588 632 nebo e‑mailu poradna@respondeo.cz.