Upo­zor­ňu­je­me na změ­nu pro­vo­zu Občan­ské porad­ny Respon­deo a cha­to­vé­ho pora­den­ství pro obě­ti trest­ných činů:

  • ve stře­du 22. 11. bude z důvo­du ško­le­ní pra­cov­ní­ků cha­to­vé pora­den­ství zru­še­no,
  • v pon­dě­lí 4. 12. bude pobočka Občan­ské porad­ny Respon­deo v Bran­dý­se nad Labem-Sta­ré Bolesla­vi uza­vře­na.

Děku­je­me za pocho­pe­ní.