Žád­ná nezisko­vá orga­ni­za­ce se neo­be­jde bez pomo­ci štěd­rých dár­ců, mezi něž nejen na Mla­do­bo­leslav­sku pat­ří beze­spo­ru Nadač­ní fond Ško­da Auto. Téměř 300 tisíc korun, kte­ré nadač­ní fond věno­val Respon­deu, pomoh­lo 30 ohro­že­ným rodi­nám s neza­o­pat­ře­ný­mi dět­mi v regi­o­nu a zefek­tiv­ni­lo prá­ci něko­li­ka terén­ních soci­ál­ních pra­cov­nic.

„Z gran­tu jsme nakou­pi­li skří­ně a vytvo­ři­li skla­do­va­cí pro­sto­ry pro mate­ri­ál­ní pomoc, kte­rá se nám nahro­ma­dí hlav­ně při celo­ná­rod­ní Sbír­ce potra­vin kona­jí­cí se dva­krát do roka. Balíč­ky s trvan­li­vý­mi potra­vi­na­mi a hygi­e­nic­ký­mi potře­ba­mi pak rodi­nám dle potře­by roz­dá­va­jí při návště­vách domác­nos­tí terén­ní soci­ál­ní pra­cov­ni­ce. Dokou­pi­li jsme také aktov­ky a škol­ní pomůc­ky, na kte­ré už čas­to nezbý­va­jí pení­ze. Naše pra­cov­ni­ce jsme vyba­vi­li table­ty s dato­vým při­po­je­ním, díky čemuž mohou pří­mo v domác­nos­tech řešit s rodi­na­mi vypl­ňo­vá­ní for­mu­lá­řů, hle­dá­ní byd­le­ní, prá­ce a podob­ně,“ vysvět­lu­je Lucie Volá­ko­vá, vedou­cí péče o dár­ce v Respon­deu. Orga­ni­za­ce nakou­pi­la nové IT vyba­ve­ní do kan­ce­lá­ří a poho­dl­ná kře­síl­ka a seda­cí vaky pro děti udě­la­ly z kon­zul­tač­ních míst­nos­tí pří­jem­něj­ší mís­ta pro psy­cho­te­ra­pie a kon­zul­ta­ce.

Orga­ni­za­ce Respon­deo pod­po­ru­je na Mla­do­bo­leslav­sku rodi­ny s dět­mi, kte­ré se nachá­ze­jí v tíži­vé život­ní situ­a­ci či selhá­va­jí ve svém fun­go­vá­ní. Pra­cu­je s rodi­či s nedo­sta­teč­ný­mi rodi­čov­ský­mi kom­pe­ten­ce­mi, pomá­há zne­vý­hod­ně­ným rodi­nám matek samo­ži­vi­te­lek, ale i otců samo­ži­vi­te­lů či pra­ro­di­čů peču­jí­cích o svá vnou­ča­ta. „Tyto rodi­ny jsou čas­to ohro­že­né chu­do­bou a ztrá­tou byd­le­ní, peču­jí­cím oso­bám se neda­ří začle­nit do pra­cov­ní­ho pro­ce­su, děti vypa­dá­va­jí z povin­né škol­ní docház­ky. Našim cílem je pomá­hat těm­to rodi­nám řád­ně fun­go­vat a začle­nit se do spo­leč­nos­ti,“ dopl­ňu­je Ire­na Keš­ne­ro­vá, vedou­cí Pod­po­ry rodin v orga­ni­za­ci Respon­deo, kte­rá může být rea­li­zo­va­ná mimo jiné také díky finanč­ní pod­po­ře měs­ta Mla­dá Boleslav. Terén­ní soci­ál­ní pra­cov­ni­ce navště­vu­jí rodi­ny pří­mo v jejich domác­nos­tech, kde jim pomá­ha­jí s celou řadou potí­ží týka­jí­cích se ško­ly, výcho­vy, roz­počtu domác­nos­ti, dlu­hů, prá­ce či byd­le­ní.