Od nynějš­ka mohou lidé z Mla­dé Bolesla­vi vyu­žít nové bez­plat­né služ­by, občan­ské­ho pora­den­ství. Kon­krét­ně se mohou při­jít pora­dit, pokud nezvlá­da­jí splá­cet své závaz­ky, mají dlu­hy či exe­ku­ce, řeší pro­blémy s byd­le­ním či zaměst­ná­ním, chtě­jí se roz­vést nebo vypo­řá­dat péči o děti apod. Pra­cov­ní­ci pomů­žou kli­en­tům nejen hle­dat řeše­ní jejich situ­a­ce, ale poda­jí pomoc­nou ruku i při sesta­vo­vá­ní růz­ných doku­men­tů, vypl­ňo­vá­ní for­mu­lá­řů nebo pomů­žou při vyjed­ná­vá­ní s růz­ný­mi insti­tu­ce­mi.

Porad­na je vždy ve čtvr­tek od 10 do 12 a 13 do 16 hodin (po doho­dě je mož­né služ­bu vyu­žít i v jiné dny) na adre­se Sirot­ko­va 1242 (budo­va býva­lé­ho Tele­co­mu) v Mla­dé Bolesla­vi; více infor­ma­cí na čís­lech 725306332 nebo 731588632, emai­lu poradna@respondeo.cz nebo webu www.respondeo.cz.

Pro­jekt byl pod­po­řen Evrop­ským soci­ál­ním fon­dem z pro­střed­ků Ope­rač­ní­ho pro­gra­mu Zaměst­na­nost a Minis­ter­stvem prá­ce a soci­ál­ních věcí ČR, reg.č.projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_049/0014801